Visual Basic for Applications - Excel

VB a VBA

Pisząc makra w Excelu nie dysponujemy pewnymi obiektami np. Console. Wołania poszczególnych funkcji/procedur do obsługi interfejsu użytkownika mogą wyglądać inaczej VBA a inaczej w VB. Definiując makro nie możemy przypisywać zmiennych w momencie ich deklaracji. Trzeba utworzyć kolejną linijkę kodu. Opis języka VBA (Visual Basic for Application):

Sub Makro1()
    Dim s As String
    s = InputBox("Podaj napis")
    MsgBox (s)
End Sub